• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Sunday, 14/08/2022 18:14

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Đã kiểm toán)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Đã kiểm toán)

Sunday, 14/08/2022 18:13

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Saturday, 30/07/2022 19:15

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Thursday, 28/07/2022 23:58

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Thursday, 28/07/2022 23:57

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Tuesday, 19/07/2022 21:41

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

Tuesday, 19/07/2022 21:41

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Saturday, 04/06/2022 09:29

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Saturday, 04/06/2022 08:32

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Tuesday, 10/05/2022 17:10

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Saturday, 23/04/2022 11:38

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Saturday, 23/04/2022 11:37

Download