• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thứ bảy, 04/07/2020 11:19

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Thứ tư, 22/07/2020 11:20

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Thứ hai, 20/07/2020 11:20

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Thứ sáu, 17/07/2020 11:21

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Thứ sáu, 17/07/2020 11:22

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ năm, 25/06/2020 11:23

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 _ bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 _ bổ sung

Thứ năm, 18/06/2020 11:23

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 _ bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 _ bổ sung

Thứ bảy, 06/06/2020 11:23

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ năm, 04/06/2020 11:24

- Thời gian: 8 giờ 30’, thứ tư ngày 24/06/2020 - Địa điểm: Hội trường Công ty (Lô CII–3 Khu công nghiệp C, Sa Đéc, Đồng Tháp)
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Thứ hai, 20/04/2020 11:24

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Thứ tư, 15/04/2020 11:25

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/04/2020 đến 16h ngày 04/05/2020
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Thứ hai, 24/02/2020 11:25

Tải xuống