• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

    Thứ năm, 09/04/2020 16:45

    - Sử dụng danh sách Cổ đông chốt ngày 27/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020) của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi mục đích sử dụng danh sách chốt từ mục đích “Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020” thành “Tổ chức đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)” để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản): dự kiến trong tháng 05/2020 - Nội dung lấy ý kiến: + Bổ sung ngành nghề kinh doanh: bổ sung sản phẩm gạo mầm. + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản).

    Xem chi tiết