• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Thứ bảy, 04/06/2022 08:32

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Thứ tư, 20/04/2022 18:10

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Thứ tư, 20/04/2022 18:09

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2021

Thứ ba, 12/04/2022 11:03

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2021

Thứ sáu, 01/04/2022 11:03

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Thứ tư, 30/03/2022 10:51

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Thứ năm, 20/01/2022 18:30

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Thứ năm, 20/01/2022 18:29

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Thứ tư, 20/10/2021 14:00

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Thứ tư, 20/10/2021 13:59

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán bán niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán bán niên năm 2021

Thứ hai, 16/08/2021 14:39

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước

Thứ hai, 16/08/2021 14:39

Tải xuống