• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Thứ bảy, 30/07/2022 19:15

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Thứ năm, 28/07/2022 23:58

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022

Thứ năm, 28/07/2022 23:57

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Thứ bảy, 04/06/2022 09:29

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Thứ ba, 10/05/2022 17:10

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Thứ bảy, 23/04/2022 11:38

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Thứ bảy, 23/04/2022 11:37

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thứ tư, 30/03/2022 16:31

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hũu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hũu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thứ ba, 08/03/2022 22:04

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thứ năm, 03/03/2022 17:26

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thứ năm, 03/03/2022 17:25

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Thứ bảy, 15/01/2022 14:49

Tải xuống