• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Thứ bảy, 15/01/2022 14:49

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Thứ bảy, 15/01/2022 14:49

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Huỷ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Huỷ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ tư, 17/11/2021 10:51

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (SGC)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (SGC)

Thứ tư, 03/11/2021 13:56

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ tư, 03/11/2021 13:55

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Thứ ba, 12/10/2021 11:00

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh)

Thứ ba, 12/10/2021 11:00

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng, lập danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng, lập danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2020

Thứ năm, 07/10/2021 09:59

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị _ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Tài chính)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị _ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Tài chính)

Thứ sáu, 24/09/2021 19:23

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách tài chính)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách tài chính)

Thứ sáu, 24/09/2021 19:22

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Thứ sáu, 24/09/2021 19:21

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020

Thứ tư, 22/09/2021 08:18

Tải xuống