• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Thứ tư, 03/02/2021 16:35

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023

Thứ hai, 01/02/2021 10:40

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường _ Sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường _ Sửa đổi, bổ sung

Thứ sáu, 29/01/2021 11:05

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT

Thứ năm, 28/01/2021 09:18

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thứ ba, 26/01/2021 10:59

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Thứ ba, 26/01/2021 10:59

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thứ ba, 26/01/2021 11:01

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT

Thứ hai, 25/01/2021 11:02

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 _ Sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 _ Sửa đổi, bổ sung

Thứ hai, 25/01/2021 11:02

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Thứ hai, 25/01/2021 11:02

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn năm 2020

Thứ hai, 25/01/2021 11:03

Ngày chốt danh sách sở hữu gần nhất: 31/12/2020
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4-2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4-2020 so với cùng kỳ năm trước

Thứ tư, 20/01/2021 10:42

Tải xuống