• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan người nội bộ Ông Phạm Thanh Hùng - TV HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan người nội bộ Ông Phạm Thanh Hùng - TV HĐQT

Thứ bảy, 29/05/2021 08:08

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy _ Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy _ Thành viên HĐQT

Thứ năm, 27/05/2021 16:55

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 _ Bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 _ Bổ sung

Thứ ba, 25/05/2021 15:37

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thứ ba, 11/05/2021 07:52

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Thứ sáu, 23/04/2021 15:19

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thứ sáu, 23/04/2021 14:13

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _  Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ _ Ông Lê Văn Phúc

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ _ Ông Lê Văn Phúc

Thứ hai, 19/04/2021 18:05

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Thứ ba, 20/04/2021 18:01

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Thứ ba, 20/04/2021 18:01

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Thứ bảy, 17/04/2021 11:40

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần _ Bà Trần Thị Thanh Thúy

Thứ bảy, 17/04/2021 11:41

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

Thứ sáu, 16/04/2021 15:26

Tải xuống