• CÔNG TY CP XNK SA GIANG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP

  • Thứ hai, Ngày 14/12/2020
  • Được Công ty áp dụng liên tục từ năm 1997. Hệ thống này giúp nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

     DOWNLOAD

      Bài viết liên quan