• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Sunday, 20/10/2019 11:27

Download
Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Monday, 12/08/2019 11:27

Download
Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Monday, 12/08/2019 09:51

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019

Monday, 12/08/2019 11:42

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2019

Monday, 22/07/2019 11:42

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Monday, 22/07/2019 11:43

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Tuesday, 04/06/2019 11:43

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Friday, 17/05/2019 11:44

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận _ Quý 1/2019 so với Quý 1/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận _ Quý 1/2019 so với Quý 1/2018

Monday, 22/04/2019 11:44

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 1 năm 2019

Monday, 22/04/2019 11:45

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017

Friday, 22/02/2019 11:47

Download
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2018

Friday, 22/02/2019 11:48

Download