• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Saturday, 04/06/2022 08:32

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Wednesday, 20/04/2022 18:10

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Wednesday, 20/04/2022 18:09

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo thường niên năm 2021

Tuesday, 12/04/2022 11:03

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2021

Friday, 01/04/2022 11:03

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Wednesday, 30/03/2022 10:51

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Thursday, 20/01/2022 18:30

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Thursday, 20/01/2022 18:29

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Wednesday, 20/10/2021 14:00

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Wednesday, 20/10/2021 13:59

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trì chênh lệch số liệu sau kiểm toán bán niên năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trì chênh lệch số liệu sau kiểm toán bán niên năm 2021

Monday, 16/08/2021 14:39

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trì chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trì chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 so với cùng kỳ năm trước

Monday, 16/08/2021 14:39

Download