• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Saturday, 04/06/2022 09:29

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022)

Tuesday, 10/05/2022 17:10

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự

Saturday, 23/04/2022 11:38

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh _ Ông Mai Hoàng Tâm

Saturday, 23/04/2022 11:37

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Wednesday, 30/03/2022 16:31

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hũu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hũu chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Tuesday, 08/03/2022 22:04

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thursday, 03/03/2022 17:26

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thursday, 03/03/2022 17:25

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Saturday, 15/01/2022 14:49

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Saturday, 15/01/2022 14:49

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Huỷ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Huỷ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Wednesday, 17/11/2021 10:51

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Wednesday, 03/11/2021 13:56

Download