• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách cổ đông lớn năm 2021

Saturday, 15/01/2022 14:49

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

Saturday, 15/01/2022 14:49

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Huỷ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v Huỷ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Wednesday, 17/11/2021 10:51

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Wednesday, 03/11/2021 13:56

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Wednesday, 03/11/2021 13:55

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Tuesday, 12/10/2021 11:00

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh)

Tuesday, 12/10/2021 11:00

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng, lập danh sách để trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng, lập danh sách để trả cổ tức năm 2020

Thursday, 07/10/2021 09:59

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị _ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Tài chính)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị _ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Tài chính)

Friday, 24/09/2021 19:23

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách tài chính)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo thay đổi nhân sự (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách tài chính)

Friday, 24/09/2021 19:22

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách người nội bộ và người có liên quan (bổ sung do bổ nhiệm nhân sự)

Friday, 24/09/2021 19:21

Download
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020

Wednesday, 22/09/2021 08:18

Download