• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC

 Board of Directors

Chairman of the board
Mrs.Truong Thi Le Khanh
General Director
Mr. Nguyen Van Kiem
Vice General Director
Mr. Mai Hoang Tam
Vice General Director
Mr. Nguyen Minh Nhut
Vice General Director
Mrs: Le Thi Dieu Thi

 

Officers Staff

Đội Ngũ Nhân Viên Chuyên Nghiệp